SEEDING FACEBOOK
Seeding facebook là hành động sử dụng các nick ảo facebook do mình lập ra nhằm điều hướng, định hướng khách hàng khi bán hàng facebook, Seeding giúp khách hàng hiểu rõ và tin tưởng hơn sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp

LIÊN HỆ


Bạn đang có vấn đề trong việc seeding ?

Seeding như thế nào cho hiệu quả